Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Aanvragen

Stichting Stokroos steunt kunstenaars, designers, ontwerpers en culturele initiatieven met een donatieprogramma en een talentontwikkelingsprogramma. Als professioneel werkzame kunstenaar, ontwerper of designer, woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden, kunt u bij ons een aanvraag indienen. Ook behandelen wij aanvragen van Nederlandse professionele organisaties die actief zijn op het terrein van de beeldende kunst en/of design en ontwerp voor projecten met makers die aan het voornoemde profiel beantwoorden.

Donatieprogramma: financiële bijdragen
Binnen het donatieprogramma bieden we financiële steun aan projecten waarin kunstenaars, designers of ontwerpers nieuw werk maken. We dragen graag bij aan de productiekosten voor het maken van een nieuw werk of product, een tentoonstelling van (eigen) werk of een kunstenaarspublicatie. Aanvragen waarin kwaliteit, concept en ambacht centraal staan hebben van oudsher onze belangstelling.

Inhoudelijke criteria die wij hanteren bij een aanvraag zijn: professionaliteit, (afgeronde) beroepsopleiding, artistieke kwaliteit van het werk tot dusver, (vernieuwende) kwaliteit van het artistieke concept van het plan, publieksbereik. Daarnaast kijken we naar de deugdelijkheid van de financiële onderbouwing van het plan en het getoonde cultureel ondernemerschap. We kiezen voor projecten die een belangrijke of nieuwe artistiek-inhoudelijke ontwikkeling mogelijk maken bij de maker, of hem/haar in staat stellen te exposeren op een platform dat naar verwachting een wezenlijke impuls aan diens zichtbaarheid en loopbaan geeft.

De bijdragen worden verstrekt in de vorm van garantiesubsidies. Projecten waarvan de totale kosten meer dan € 50.000 bedragen, nemen we slechts eenmaal per jaar tijdens een speciale open oproep in behandeling. De maximale bijdrage aan de vervaardiging van kunstwerken, producten, tentoonstellingen of andersoortige projecten is € 2.500. Aan de productie van kunstenaarspublicaties dragen we maximaal € 2.000 bij. Een kunstenaarspublicatie is in conceptuele zin bedacht en uitgevoerd als een zelfstandig kunstwerk. Het is vaak handgemaakt en kent een beperkte oplage. Cofinanciering is te allen tijde verplicht. Heeft u een aanvraag voor financiële ondersteuning met als doel een tentoonstelling dan vragen wij u een intentieverklaring van tentoonstellingsruimte, museum of galerie aan uw aanvraag toe te voegen.

Talentontwikkelingsprogramma: financiële bijdrages en samenwerking
Binnen het talentontwikkelingsprogramma dragen we bij aan de professionele ontwikkeling van beeldend kunstenaars, ontwerpers en designers. We doen dit door in samenwerking met museale partners stipendia toe te kennen aan makers die geselecteerd worden door een speciaal samengestelde jury. Een stipendium kan niet worden aangevraagd, met uitzondering van het Paul Deiters Stipendium waarvoor jaarlijks een open call wordt gedaan. Ook werken we samen met partijen die bijzonder en relevant aanbod ontwikkelen op het gebied van professionalisering van de praktijk van makers.

Daarnaast bieden we een tegemoetkoming aan in individuele coachingstrajecten die tot doel hebben een nieuwe stap mogelijk te maken in de artistieke en zakelijke praktijk van een maker. Aanvragen hiervoor kunnen uitsluitend door de maker zelf worden ingediend. De maximale bijdrage per traject is € 1.250. Heeft u een aanvraag voor coaching vragen wij u de aanleiding voor en het doel van de coaching te vermelden en aan te geven wie uw beoogde coach is.

Aanvragen die wij niet in behandeling nemen zijn:

  • Reeds aangevangen of voltooide projecten;
  • Projecten tijdens de opleiding, ook wanneer u een master-opleiding volgt;
  • Aanvragen voor verblijf als artist-in-residence;
  • Projecten op het gebied van dans, literatuur, theater, muziek en film;
  • Reis- en verblijfkosten;
  • Publicaties, monografieën en oeuvre catalogi met uitzondering van het kunstenaarsboek zoals eerder bedoeld.

Neem bij twijfel over aansluiting van uw plan bij ons werkterrein contact met ons op om de verwachtingen op elkaar te kunnen afstemmen.

Hoe aan te vragen
Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.  Na het indienen van de aanvraag krijgt u van ons een automatisch antwoord per e-mail, mocht dit niet zo zijn dan hebben wij de aanvraag niet ontvangen. U ziet een deel van de tekst uit uw aanvraagformulier in deze bevestigingsmail, wij zien wel uw volledige omschrijvingen in het aanvragensysteem.

De online omgeving voor aanvragen wordt gefaciliteerd door Orchestra. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan. 

De behandeltermijn van uw aanvraag bedraagt in de regel ongeveer zes weken na het verstrijken van de deadline. Correspondentie over de uitslag van de procedure geschiedt schriftelijk; bezwaar tegen de genomen beslissing is niet mogelijk.

De vergaderdata waarop het bestuur beslissingen neemt over de ingediende aanvragen voor de productie van nieuw werk en coaching voor 2021 zijn:

26 februari, sluitingsdatum voor aanvragen is 18 januari
28 mei, sluitingsdatum voor aanvragen is 19 april
7 oktober, sluitingsdatum voor aanvragen is 30 augustus
10 december, sluitingsdatum voor aanvragen is 1 novemberBeleid Stichting Stokroos in de COVID-19-crisis

Stichting Stokroos houdt zich aan de privacy wetgeving. Informatie vindt u hier.

Aanvraagformulier financiële ondersteuning > Aanvraagformulier coaching >