Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Aanvraagformulier Bijzondere Projecten

De stichting behandelt uitsluitend aanvragen die digitaal, door middel van het online aanvraagformulier, zijn ingediend.

Open oproep Stichting Stokroos

Heeft u een goed plan waarin kunstenaars en/of ontwerpers samenwerken met een publieke (culturele) instelling en nieuw werk realiseren? Stichting Stokroos roept instellingen en makers op om gezamenlijk een voorstel in te dienen, gericht op de realisatie van die plannen. Met deze oproep wil Stichting Stokroos samenwerking tussen kunstenaars, ontwerpers en organisaties in een publieke context stimuleren. Reageren kan tot en met 14 juli 2019.

Stichting Stokroos ondersteunt jaarlijks vele getalenteerde kunstenaars en ontwerpers bij het maken van nieuw werk en in de ontwikkeling van hun professionele praktijk. Hiertoe doen we kleine donaties, kennen we stipendia toe of dragen we bij aan veelbelovende initiatieven van derden. Deze oproep is aanvullend op de bestaande instrumenten en stelt Stichting Stokroos in staat enkele projecten substantieel te steunen. Het doel van deze oproep is ontwerpers, kunstenaars en instellingen in staat te stellen nieuw werk te maken met een maatschappelijk impact en een duurzaam karakter. Stichting Stokroos daagt belangstellenden uit om vanuit hun samenwerking tot bijzondere projectvoorstellen te komen.

Opzet oproep
Voor deze open oproep stelt Stichting Stokroos € 100.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 50.000, maar beslaat nooit meer dan 50% van de totale kosten.

De uitkomsten van de samenwerking kunnen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een kunstwerk in de openbare ruimte, een opdracht, een tentoonstelling, product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang, vooral wat betreft de deelnemende makers.

Stichting Stokroos stelt als voorwaarden dat:

- de maker in de gehele lijn van het traject betrokken is;
- beide partijen zich committeren aan de samenwerking;
- de verwachte meerwaarde van de samenwerking voor zowel de maker als de partner in de aanvraag helder wordt gemotiveerd;
- projecten zich in een startfase bevinden;
- een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject.
- een van de deelnemende partijen optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient;
- het project in Nederland gerealiseerd wordt;
- de aanvrager op zoek gaan naar cofinanciering;
- er geen sprake is van een commercieel belang.

Indienen
De aanvraag kan tot en met zondag 14 juli 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van Stichting Stokroos. Selecteer hierbij het formulier voor 'Bijzondere bijdrages'.

Het voorstel bestaat uit:
1. Een beknopte brief (max. 2 pagina's A4 staand formaat) met daarin:
- Een heldere omschrijving van het artistieke concept;
- De beoogde publieke impact;
- De motivatie en meerwaarde van de samenwerking voor de twee betrokken partijen;
- Een heldere omschrijving van de aanleiding, invulling en het verwachte resultaat van de samenwerking;
2. Een beknopt overzicht van de begrote kosten, een dekkingsplan en de planning van het project.

Let op:
Een uitgebreid projectdossier is in deze fase van het aanvraagproces niet gewenst. Beeldmateriaal van de betrokken maker(s) is evenmin nodig; eventueel neemt u in uw brief een link naar een relevante website op. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de inzendingen aanvraag wordt de kunstcommissie van Stichting Stokroos geraadpleegd. In de beoordeling van de brieven betrekt zij:

- In hoeverre het voorstel aansluit op het doel van deze Open Oproep;
- De voorgestelde opzet en het doel van het project;
- De kwaliteit en vorm van samenwerking (o.a. positie maker, inbreng kennispartner, intellectueel eigendom);
- De artistieke kwaliteit van het werk van de maker;
- De consistentie in doel, opzet en betrokken deskundigheid.

De middelen van Stichting Stokroos zijn beperkt. Dit betekent dat slechts een klein aantal voorstellen kan worden gehonoreerd. Daarom selecteert de commissie slechts enkele voorstellen; deze indieners worden uitgenodigd een uitgebreid projectvoorstel aan te leveren waarna de definitieve selectie volgt in de tweede ronde. De in de eerste ronde afgewezen aanvragers ontvangen geen individuele feedback. Stichting Stokroos neemt contact op met de geselecteerden om de gewenste inhoud van het uitgebreide plan te bespreken.

Selectie
De uitgebreide projectvoorstellen dienen uiterlijk 1 september 2019 te worden ingeleverd. Het bestuur van Stichting Stokroos beslist medio oktober over de definitieve toekenningen.

Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Joost Vrieler, joost.vrieler@stokroos.nl of 06 28364381.Ga verder >